Onze organisatie

Bestuur

Kerk & Buurt Westerpark is een zelfstandige stichting. Het bestuur bestaat uit circa vijf leden, afkomstig uit de kerk en/of de buurt en bewaakt de gang van zaken in de projecten, is verantwoordelijk voor de financiën, de ondersteuning van vrijwilligers en de contacten met de kerken, de gemeente, het stadsdeel en andere instellingen.

Medewerkers

Onze vaste medewerkers zijn Jette Uittenhout (algemeen coördinator), Harold Kreuk (coördinator kringloop), Henk Kouijzer en Judith Schoonman (coördinatoren De Schakel), Wilma Reinders (coördinator Burenhulp).
Onze medewerkers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Jaarverslagen

Financieel jaarverslag
Dit publiceren we elk jaar op de pagina verantwoording.

Inhoudelijk jaarverslag  in de vorm van de Terugblik

In het jaarlijkse werkplan legt het bestuur de grote lijn van haar werkzaamheden vast.
De Terugblik en het werkplan vindt u op de pagina verantwoording.

ANBI status

Giften aan Kerk & Buurt zijn voor de belasting aftrekbaar.
Dat geldt ook voor legaten.
Het fiscaal nummer van Kerk & Buurt is: 8134.34.725
Het ANBI nummer van Kerk & Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725